Warunki użytkowania

Ze względu na ciągłe innowacje techniczne i zmiany odpowiednich ram prawnych, poniższe warunki użytkowania muszą być przez nas okresowo zmieniane i/lub uzupełniane. W związku z tym prosimy użytkowników o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania przed każdą wizytą na tej stronie oraz o wzięcie pod uwagę wszelkich zmian i/lub poprawek.

Wprowadzenie

Niniejsza witryna została udostępniona przez Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Niemcy. Informacje dostępne na tej stronie internetowej o spółce Henkel AG & Co. KGaA (zwanej dalej “Henkel”), spółkach stowarzyszonych Henkla oraz osobach trzecich, zostały zebrane z najwyższą starannością. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować kompletności i poprawności tych informacji. Henkel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy w treściach udostępnianych na niniejszej witrynie. Oświadczenia dotyczące przyszłości przedstawione na niniejszej witrynie internetowej zostały złożone zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniami. Jednakże wyniki faktycznie osiągnięte przez Henkla mogą się znacznie różnić od tych podanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, ponieważ zależą one od całej grupy czynników o charakterze konkurencyjnym i makroekonomicznym, które w niektórych przypadkach są poza kontrolą Henkla. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek zobowiązań prawnych dotyczących zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, Henkel nie ma zamiaru na bieżąco aktualizować wszystkich oświadczeń dotyczących przyszłości dostępnych na niniejszej witrynie internetowej.

Wchodząc na tę witrynę, akceptują Państwo bez ograniczeń lub zastrzeżeń następujące Ogólne Warunki Użytkowania, które mogą Państwo obejrzeć lub wydrukować.

NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA ORAZ INFORMACJE NA NIEJ PRZEDSTAWIANE NIE SĄ PRZEZNACZONE ANI ZATWIERDZONE DO UŻYTKU NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI PRZEZ OBYWATELI LUB MIESZKAŃCÓW USA. OSOBY TE SĄ UPRZEJMIE PROSZONE O KORZYSTANIE Z LOKALNEJ STRONY INTERNETOWEJ FIRMY HENKEL LUB ZE STRON INTERNETOWYCH FIRM POWIĄZANYCH Z FIRMĄ HENKEL.

Ogólne warunki korzystania z witryny internetowej

1. Prawo autorskie

Strony naszej witryny (zawartość, struktura) są chronione prawem autorskim. W szczególności wszelkie reprodukcje, adaptacje, tłumaczenia, zapisywanie i przetwarzanie na innych nośnikach, w tym zapisywanie lub przetwarzanie drogą elektroniczną, są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek ich wykorzystanie w całości lub w części wymaga uprzedniej pisemnej zgody Henkel AG & Co. KGaA. Jakiekolwiek powielanie informacji lub danych, w szczególności wykorzystywanie tekstów lub ich części lub materiałów graficznych (z wyjątkiem zdjęć prasowych Henkla) lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie lub rozpowszechnianie wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Henkla. Prawa do rozpowszechniania i powielania informacji należą do Henkla.

Zdjęcia prasowe Henkla mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów redakcyjnych. Zdjęcia prasowe Henkla, które są powielane i/lub modyfikowane elektronicznie do celów redakcyjnych, muszą być opatrzone informacją o prawach autorskich “© [rok] Henkel AG & Co. KGaA. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Przedruk jest bezpłatny, jednakże prosimy o przesłanie kopii do naszych plików.

© 2020 Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Wszystkie prawa zastrzeżone.

2. Zastrzeżenie ogólne

Wszelka odpowiedzialność Henkla za szkody powstałe w wyniku korzystania z tej witryny – niezależnie od przyczyny prawnej, w tym czynu niedozwolonego – jest ograniczona do szkód spowodowanych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. W zakresie, w jakim istnieje obowiązkowa odpowiedzialność Henkla wynikająca z naruszenia istotnych obowiązków umownych, całkowita kwota wszelkich roszczeń odszkodowawczych jest ograniczona do przewidywalnych strat. Nie ma to wpływu na odpowiedzialność Henkla wynikającą z obowiązującego prawa w zakresie odpowiedzialności za produkt ani na wszelkie udzielone gwarancje. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają również zastosowania w przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu danej osoby.

Henkel dokłada wszelkich starań, aby strony internetowe Henkla były wolne od wirusów, jednak nie możemy zagwarantować ich braku. Z tego powodu zalecamy, aby przed pobraniem dokumentów i danych zachować ostrożność w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed wirusami (np. za pomocą skanerów antywirusowych).

Henkel nie gwarantuje, że usługi oferowane na stronie internetowej Henkla nie będą wolne od błędów i usterek, ani też ich dostępności.

3. Wyłączenie odpowiedzialności za oferty dostawców (właścicieli salonów / firm)

Henkel AG & Co. KGaA sam nie prowadzi sprzedaży voucherów na platformie “Helpyoursalon.url”, a jedynie oferuje usługę.

Wszelkie stosunki umowne związane z zamiarem zakupu i samym zakupem vouchera zawierane są wyłącznie pomiędzy danym dostawcą (salonem / właścicielem firmy) a klientem. Również realizacja umów zainicjowanych za pośrednictwem serwisu “Helpyoursalon.url” odbywa się wyłącznie pomiędzy danym dostawcą usług a klientem. Usługodawca (właściciel salonu) przejmuje pełną obsługę, jak również odpowiedzialność za realizację vouchera. Oferowany voucher jest opłacany za pośrednictwem PayPal bezpośrednio pomiędzy właścicielem salonu / firmy a klientem.

Co do zasady, Henkel AG & Co. KGaA nie sprawdza z góry treści zamieszczonych na platformie przez dostawcę (salon/właściciela firmy). Henkel AG & Co. KGaA nie ponosi zatem w szczególności odpowiedzialności za prawidłowość, dokładność, rzetelność, aktualność, adekwatność i/lub kompletność udostępnionych informacji. Henkel AG & Co KGaA nie gwarantuje spełnienia ani nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne umów zawartych przez klientów z dostawcami (właścicielami salonów / firm). W przypadkach przewidzianych prawem klientowi może przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy lub ewentualnie prawo do zwrotu w stosunku do dostawcy (właściciela salonu / firmy). Za informacje dotyczące zamówienia vouchera, własne warunki dostawcy (salonu / właściciela firmy) oraz za wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy dostawcą (salonem / właścicielem firmy) a klientem lub ze stosunku zwrotnego, np. w przypadku odstąpienia od umowy, odpowiada wyłącznie dostawca (salon / właściciel firmy). Henkel AG & Co. KGaA nie ponosi odpowiedzialności, jeśli treści są niezgodne z prawem i naruszają prawa osób trzecich, w szczególności w zakresie znaków towarowych, konkurencji lub praw autorskich. Henkel AG & Co. KGaA wyraźnie wyklucza wszelką odpowiedzialność w przypadku ewentualnej upadłości dostawców (właścicieli salonów / przedsiębiorstw).

Obowiązkiem salonu/właścicieli firm jest sprawdzenie wpływu, jaki udostępnienie vouchera mogłoby mieć na warunki wstępne określające możliwość skorzystania ze środków ustanowionych przez władze w celu pomocy przedsiębiorstwom w kontekście kryzysu Covid-19.

Obowiązkiem Salonu / Przedsiębiorcy jest zapewnienie zgodności voucherów i warunków ich wykorzystania z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w tym środkami i zaleceniami podjętymi przez władze w celu zwalczania epidemii Covid-19.

4. Prognozy i deklaracje woli

Oświadczenia dotyczące przyszłości zamieszczone na tej stronie internetowej zostały sporządzone zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniami. Jednakże wyniki faktycznie osiągnięte przez Henkel mogą znacznie różnić się od tych stwierdzeń dotyczących przyszłości, ponieważ zależą one od całej grupy czynników o charakterze konkurencyjnym i makroekonomicznym, które w niektórych przypadkach są poza kontrolą Henkla. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek zobowiązań prawnych dotyczących zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, Henkel nie ma zamiaru na bieżąco aktualizować wszystkich oświadczeń dotyczących przyszłości dostępnych na niniejszej witrynie internetowej.

Różne

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec bez względu na Konwencję ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, której zastosowanie do niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania jest niniejszym wyraźnie wyłączone. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszą stroną internetową jest sąd w Düsseldorf, w Niemczech. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania jest lub stanie się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.

Płatność za voucher będzie bezpośrednio zrealizowana między Salonem, który wystawił i sprzedaje voucher, a kupującym (tj. klientem) poprzez platformę PayPal. To Salon jako wystawca i sprzedawca vouchera ponosi odpowiedzialność za jego realizację zgodnie z warunkami określonymi w treści vouchera. Salon ponosi odpowiedzialność za właściwe rozliczenie należności z tytułu wystawionych/sprzedanych voucherów w tym w szczególności pod względem podatkowym.
Henkel nie ponosi odpowiedzialności za wpływ wystawienia/sprzedaży voucherów na możliwość skorzystania przez Salon z form pomocy przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”.